Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů společnosti Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o.
(Sídlo: Bezručova 1138/5, 77900 Olomouc, IČ: 28629183, DIČ: CZ28629183, zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44763)

1. Kdo je správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o., se sídlem Bezručova 1138/5, 77900 Olomouc, IČ: 28629183, DIČ: CZ28629183, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44763.

2. Zásady zpracování osobních údajů

2.1. Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.

2.2. Osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů.

2.4. Přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje.

2.5. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.

2.6. Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • Emailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme

  • Plnění smlouvy: prodej zboží a služeb, fakturace, vzájemná komunikace

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme

  • Našim dodavatelům zboží a logistiky
  • Orgánům státní správy

6. Práva subjektů údajů

Dle GDPR jsou Vaše práva:

6.1. Právo být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR).

6.2. Právo být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR).

6.3. Právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR).

6.4. Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR).

6.5. Právo mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR).

6.6. Právo žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR).

6.7. Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR).

7. Další informace

7.1. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informujeme, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

7.2. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

Zpět do obchodu